Regulamin Tigernu.pl

znak jakości sklepu internetowego
Pobierz nasz Regulamin w formie dokumentu Word lub PDF.

Niniejszy Regulamin Stowarzyszenia Webshop Keurmerk został opracowany we współpracy z Konsumenckim Związkiem (Consumentenbond) w ramach grupy koordynacyjnej Zelfreguleringsoverleg (CZ) Rady Gospodarczo-Społecznej i wchodzi w życie od 1 czerwca 2014 roku.

Niniejszy Regulamin będzie stosowany przez wszystkich członków Stowarzyszenia Webshop Keurmerk z wyjątkiem usług finansowych, o których mowa w ustawie o nadzorze finansowym, o ile usługi te podlegają nadzorowi Autoriteit Financiële Markten.

Spis treści

Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 – Identyfikacja przedsiębiorcy

Artykuł 3 – Stosowalność

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie rozważania

Artykuł 8 – Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta i koszty z tym związane

Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia

Artykuł 10 – Wyłączenie prawa do odstąpienia

Artykuł 11 – Cena

Artykuł 12 – Wykonanie umowy i dodatkowa gwarancja

Artykuł 13 – Dostawa i realizacja

Artykuł 14 – Umowy na czas określony: termin, wypowiedzenie i przedłużenie

Artykuł 15 – Płatność

Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna

Artykuł 17 – Spory

Artykuł 18 – Dodatkowe lub odmienne postanowienia

Artykuł 19 – Zmiana regulaminu Stowarzyszenia Webshop Keurmerk

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszym regulaminie rozumie się przez:

 1. Umowa dodatkowa: umowa, w ramach której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową na odległość, a te rzeczy, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub przez stronę trzecią na podstawie umowy między tą stroną trzecią a przedsiębiorcą;
 2. Okres rozważania: termin, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 3. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, biznesową, rzemieślniczą lub zawodową;
 4. Dzień: dzień kalendarzowy;
 5. Treść cyfrowa: dane wyprodukowane i dostarczone w formie cyfrowej;
 6. Umowa na czas nieokreślony: umowa dotycząca regularnego dostarczania towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony okres czasu;
 7. Nośnik danych trwały: każde narzędzie – włącznie z e-mailem – które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe odniesienie lub użycie przez okres dostosowany do celu, dla którego informacje są przeznaczone, i które umożliwia niezmienioną reprodukcję przechowywanych informacji;
 8. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość konsumenta do odstąpienia od umowy na odległość w okresie rozważania;
 9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Stowarzyszenia Webshop Keurmerk, która oferuje produkty, (dostęp do) treści cyfrowe i/lub usługi konsumentom na odległość;
 10. Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, w której do momentu zawarcia umowy wyłącznie lub między innymi wykorzystywane są jedna lub więcej technik komunikacji na odległość;
 11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w Załączniku I do niniejszych warunków;
 12. Technika komunikacji na odległość: środek, który może być używany do zawarcia umowy, bez konieczności fizycznego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu;

 

Artykuł 2 – Identyfikacja przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: Tigernu.nl, część G&G webshops VOF.

Adres siedziby: Ter Steeghe Ring 85, 3331 LX, Zwijndrecht, Holandia

Adres do odwiedzin: Ter Steeghe Ring 85, 3331 LX, Zwijndrecht, Holandia

Numer telefonu i godziny, w których przedsiębiorca jest dostępny telefonicznie: 085-1304280. Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00

Adres e-mail lub inny środek komunikacji elektronicznej o tej samej funkcjonalności co e-mail: contact@tigernu.nl

Numer KRS: 72071591

Numer identyfikacji podatkowej: NL858973637B01

Jeśli działalność przedsiębiorcy podlega systemowi zezwoleń: dane dotyczące organu nadzorczego;

Jeśli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany:

 • organizacja zawodowa lub stowarzyszenie, do którego należy;
 • tytuł zawodowy i miejsce w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, gdzie został przyznany;
 • odniesienie do przepisów zawodowych obowiązujących w Holandii oraz sposoby dostępu do tych przepisów.

Artykuł 3 – Stosowalność

 1. Niniejsze ogólne warunki stosuje się do każdej oferty przedsiębiorcy i każdej umowy zawartej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeśli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca wskaże, w jaki sposób można zapoznać się z ogólnymi warunkami u przedsiębiorcy i że zostaną one jak najszybciej przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta.
 3. Jeśli umowa na odległość zostanie zawarta elektronicznie, w odstępstwie od poprzedniego punktu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może być udostępniony konsumentowi elektronicznie w taki sposób, aby konsument mógł go łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną, a na żądanie konsumenta zostaną one przesłane do niego elektronicznie lub w inny sposób bezpłatnie.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie również szczególne warunki produktów lub usług, drugi i trzeci punkt znajdują odpowiednie zastosowanie, a konsument może w przypadku sprzecznych warunków zawsze powołać się na odpowiedni przepis, który jest dla niego najkorzystniejszy.

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony czas trwania lub odbywa się na warunkach, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub oczywiste pomyłki w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie są prawa i obowiązki związane z akceptacją oferty.

Artykuł 5 – Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień punktu 4, w momencie przyjęcia oferty przez konsumenta i spełnienia warunków określonych w niej.
 2. Jeśli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie przyjęcia oferty. Dopóki przyjęcie oferty nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeśli umowa zostanie zawarta elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przekazu danych i zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument może płacić elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może – w granicach prawa – dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie spełnić swoje zobowiązania płatnicze, oraz wszystko, co jest ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma dobre powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić zamówienia lub wniosku lub zastrzec wykonanie szczególnych warunków.
 5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi wraz z produktem, usługą lub treścią cyfrową następujące informacje, pisemnie lub w taki sposób, aby konsument mógł je łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych:
 6. adres odwiedzin przedsiębiorcy, pod którym konsument może składać skargi;
 7. warunki i sposób korzystania z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa do odstąpienia;
 8. informacje o gwarancjach i istniejącej obsłudze posprzedażnej;
 9. cena włącznie ze wszystkimi podatkami produktu, usługi lub treści cyfrowej; w miarę możliwości koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy na odległość;
 10. wymagania dotyczące wypowiedzenia umowy, jeśli umowa ma trwać dłużej niż rok lub jest na czas nieokreślony;
 11. jeśli konsument ma prawo do odstąpienia, wzór formularza odstąpienia od umowy.
 12. W przypadku transakcji trwającej, postanowienie w poprzednim punkcie dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku produktów:

 1. Konsument może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia, ale nie może go zobowiązać do podania swoich powodów.
 2. Wspomniany w punkcie 1 termin rozpoczyna się w dniu po dniu, w którym konsument, lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, otrzymał produkt, lub:
 3. jeśli konsument zamówił w jednym zamówieniu więcej produktów: dzień, w którym konsument, lub wskazana przez niego osoba trzecia, otrzymał ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile jasno poinformował o tym konsumenta przed procesem zamówienia, odmówić zamówienia na kilka produktów z różnym czasem dostawy.
 4. jeśli dostawa produktu obejmuje różne przesyłki lub części: dzień, w którym konsument, lub wskazana przez niego osoba trzecia, otrzymał ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
 1. w przypadku umów na regularne dostarczanie produktów w określonym okresie: dzień, w którym konsument, lub wskazana przez niego osoba trzecia, otrzymał pierwszy produkt.

W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku danych:

 1. Konsument może rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia usług lub dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku danych, w okresie co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia, ale nie może go zobowiązać do podania swoich powodów.
 2. Wspomniany w punkcie 3 termin rozpoczyna się w dniu po dniu zawarcia umowy.

Przedłużony termin rozważań dla produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku danych, w przypadku braku informacji o prawie do odstąpienia:

 1. Jeśli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia lub wzoru formularza odstąpienia, termin rozważań wygasa po dwunastu miesiącach od końca pierwotnego, zgodnie z poprzednimi punktami tego artykułu, terminu rozważań.
 2. Jeśli przedsiębiorca dostarczył konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim punkcie, w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego terminu rozważań, termin rozważań wygasa 14 dni po dniu, w którym konsument otrzymał te informacje.

Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie rozważań

 1. W okresie rozważań konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Wyjmie lub użyje produkt tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do oceny charakteru, cech i działania produktu. Wyjściową zasadą jest, że konsument może obsługiwać i sprawdzać produkt tylko w taki sposób, jak mógłby to zrobić w sklepie.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu, które jest wynikiem sposobu obchodzenia się z produktem wykraczającego poza dozwolony w punkcie 1.
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy.

Artykuł 8 – Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta i koszty z tym związane

 1. Jeśli konsument korzysta z prawa do odstąpienia, zgłasza to przedsiębiorcy w okresie rozważań za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
 2. Jak najszybciej, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po zgłoszeniu, o którym mowa w punkcie 1, konsument odsyła produkt lub przekazuje go przedsiębiorcy (upoważnionemu przedstawicielowi przedsiębiorcy). Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaoferował, że sam odbierze produkt. W każdym przypadku konsument przestrzega terminu, jeśli odsyła produkt przed upływem okresu rozważań.
 3. Konsument zwraca produkt ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu, oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przekazanymi przez przedsiębiorcę.
 4. Ryzyko i dowód prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia spoczywa na konsumentcie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeśli przedsiębiorca nie zgłosił, że konsument musi ponieść te koszty lub jeśli przedsiębiorca wskazał, że ponosi je sam, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.
 6. Jeśli konsument odstąpił od umowy po wcześniejszym wyraźnym żądaniu rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody lub energii elektrycznej nieprzygotowanych do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości w okresie rozważań, konsument jest przedsiębiorcy winien kwotę proporcjonalną do części zobowiązania spełnionego przez przedsiębiorcę w momencie odstąpienia, w porównaniu z pełnym wykonaniem zobowiązania.
 7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za wykonanie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie są przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, ani do dostawy ciepła miejskiego, jeśli:
 8. przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia, zwrot kosztów w przypadku odstąpienia lub wzoru formularza odstąpienia, lub;
 9. konsument nie wyraził wyraźnego żądania rozpoczęcia wykonania usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ciepła miejskiego w okresie rozważań.
 10. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za dostawę całkowitą lub częściową treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku danych, jeśli:
 11. przed zawarciem umowy nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonania umowy przed upływem terminu na odstąpienie;
 12. nie potwierdził, że utracił prawo do odstąpienia od umowy w momencie wyrażenia swojej zgody; ani
 13. przedsiębiorca nie potwierdził tej zgody konsumenta.
 14. Jeśli konsument korzysta z prawa do odstąpienia, wszystkie umowy dodatkowe zostają rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia

 1. Jeśli przedsiębiorca umożliwia zgłoszenie odstąpienia przez konsumenta drogą elektroniczną, niezwłocznie po otrzymaniu tego zgłoszenia wysyła potwierdzenie otrzymania.
 2. Przedsiębiorca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia odstąpienia przez konsumenta, zwraca wszystkie płatności, włącznie z ewentualnymi kosztami dostawy naliczonymi przez przedsiębiorcę za zwrócony produkt, chyba że przedsiębiorca zaoferował, że sam odbierze produkt. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do momentu dostarczenia przez konsumenta dowodu wysyłki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 3. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego środka płatniczego, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Zwrot płatności jest dla konsumenta bezpłatny.
 4. Jeśli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów tej droższej metody.

Artykuł 10 – Wyłączenie prawa do odstąpienia

Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa do odstąpienia, ale tylko jeśli przedsiębiorca wyraźnie wskazał to przy ofercie, przynajmniej na czas przed zawarciem umowy:

 1. Produkty lub usługi, których cena zależy od fluktuacji na rynku finansowym, na który przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia
 2. Umowy zawarte podczas aukcji publicznej. Aukcją publiczną rozumie się metodę sprzedaży, w której przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi konsumentowi, który jest obecny osobiście lub ma możliwość osobistego uczestnictwa w aukcji, pod kierownictwem licytatora, a zwycięski oferent jest zobowiązany do nabycia produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
 3. Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko jeśli:
 4. wykonanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta; oraz
 5. konsument oświadczył, że traci prawo do odstąpienia od umowy w momencie pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;
 6. Umowy o świadczenie usług zakwaterowania, innego niż na cele mieszkalne, transportu towarów, wypożyczania samochodów i usług gastronomicznych, jeśli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania;
 7. Umowy dotyczące czasu wolnego, jeśli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania;
 8. Produkty wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
 9. Produkty, które szybko się psują lub mają krótki termin przydatności do spożycia;
 10. Uszczelnione produkty, które ze względów ochrony zdrowia lub higieny nie nadają się do zwrotu i których uszczelnienie zostało usunięte po dostarczeniu;
 11. Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swoją naturę, są nierozerwalnie połączone z innymi produktami;
 12. Alkohol, którego cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale którego dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których rzeczywista wartość zależy od fluktuacji na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 13. Uszczelnione nagrania audio, wideo lub oprogramowanie komputerowe, których uszczelnienie zostało usunięte po dostarczeniu;
 14. Gazety, czasopisma lub magazyny, z wyjątkiem umów na subskrypcję tych publikacji;
 15. Dostawa treści cyfrowych innych niż na materialnym nośniku danych, ale tylko jeśli:
 16. wykonanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta; oraz
 17. konsument oświadczył, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia.

 

 

Artykuł 11 – Cena

 1. W okresie ważności oferty ceny oferowanych produktów i/usług nie zostaną podniesione, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek VAT.
 2. W odróżnieniu od poprzedniego punktu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny są związane ze zmianami na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, z zmiennymi cenami. Ta zależność od fluktuacji i fakt, że ewentualnie podane ceny są cenami orientacyjnymi, zostaną wskazane przy ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko jeśli wynikają z przepisów ustawowych lub regulacyjnych.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko jeśli przedsiębiorca to przewidział i:
 5. są one wynikiem przepisów ustawowych lub regulacyjnych; lub
 6. konsument ma prawo rozwiązać umowę z dniem, w którym podwyżka cen wchodzi w życie.
 7. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają VAT.

Artykuł 12 – Wykonanie umowy i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca zapewnia, że produkty i/usługi są zgodne z umową, aktualnymi gwarancjami, rozsądnymi wymaganiami niezawodności i/użyteczności oraz na dzień zawarcia umowy istniejącymi przepisami prawnymi i rządowymi. Jeśli uzgodniono, przedsiębiorca zapewnia również, że produkt nadaje się do innego niż zwykłe użycie.
 2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza ustawowych praw i roszczeń, które konsument może dochodzić przeciwko przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeśli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
 3. Dodatkową gwarancją rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia, które wykraczają poza to, co jest wymagane przez prawo, w przypadku, gdy nie wywiązał się ze swojej części umowy.

Artykuł 13 – Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca wykaże należytą staranność przy odbiorze i realizacji zamówień produktów oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał przedsiębiorcy.
 3. Z zastrzeżeniem tego, co zostało powiedziane w artykule 4 niniejszych ogólnych warunków, przedsiębiorca wykona przyjęte zamówienia z należytą starannością, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa zostanie opóźniona, lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów i ma prawo do ewentualnego odszkodowania.
 4. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim punktem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci konsumentowi kwotę, którą zapłacił.
 5. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia do konsumenta lub wyznaczonego i przedsiębiorcy znanego przedstawiciela, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 – Umowy na czas określony: termin, wypowiedzenie i przedłużenie

Wypowiedzenie:

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie z zachowaniem uzgodnionych reguł wypowiedzenia i z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie na koniec określonego czasu trwania z zachowaniem uzgodnionych reguł wypowiedzenia i z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 3. Konsument może zawarte umowy, o których mowa w poprzednich punktach:
  • wypowiedzieć w dowolnym czasie i nie są ograniczone do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
  • co najmniej wypowiedzieć w taki sam sposób, jak zostały przez niego zawarte;
  • zawsze wypowiedzieć z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca dla siebie zastrzegł.

Przedłużenie:

 1. Umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie przedłużona lub odnowiona na określony czas.
 2. W odróżnieniu od poprzedniego punktu, umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie dzienników, gazet, tygodników i czasopism, może być automatycznie przedłużona na maksymalny okres trzech miesięcy, jeśli konsument może zakończyć tę przedłużoną umowę na koniec przedłużenia z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 3. Umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów lub usług, może być przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może ją w każdej chwili wypowiedzieć z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc. Okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie trzy miesiące, jeśli umowa dotyczy regularnego, ale rzadszego niż raz w miesiącu, dostarczania dzienników, gazet, tygodników i czasopism.
 4. Umowa zawarta na ograniczony czas dotycząca regularnego dostarczania dzienników, gazet, tygodników i czasopism (próba lub wprowadzenie do abonamentu) nie jest automatycznie przedłużana i kończy się automatycznie po upływie okresu próbnego lub wprowadzającego.

Okres:

 1. Jeśli umowa ma czas trwania dłuższy niż rok, konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się wypowiedzeniu przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 15 – Płatność

 1. O ile w umowie lub dodatkowych warunkach nie ustalono inaczej, należne kwoty muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu rozważania, lub w przypadku braku okresu rozważania w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi, ten termin rozpoczyna się w dniu po dniu, w którym konsument otrzymał potwierdzenie umowy.
 2. Przy sprzedaży produktów do konsumentów, w ogólnych warunkach nie można zobowiązać konsumenta do zapłaty więcej niż 50% z góry. Jeśli przedpłata została uzgodniona, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji zamówienia lub usługi (usług), zanim zostanie dokonana uzgodniona przedpłata.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy wszelkie nieprawidłowości w podanych lub podanych danych płatniczych.
 4. Jeśli konsument nie spełni swoich zobowiązań płatniczych na czas, po tym jak został przez przedsiębiorcę poinformowany o opóźnionej płatności i przedsiębiorca przyznał konsumentowi 14 dni na spełnienie jego zobowiązań płatniczych, po nieotrzymaniu płatności w ciągu tych 14 dni, konsument jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek od należnej kwoty i przedsiębiorca ma prawo do obciążenia konsumenta kosztami pozasądowej windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% na kwoty do €2.500; 10% na kolejne €2.500; i 5% na kolejne €5.000, z minimalną kwotą €40. Przedsiębiorca może na korzyść konsumenta odstąpić od podanych kwot i procentów.

Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna

 1. Przedsiębiorca posiada wystarczająco ogłoszoną procedurę składania reklamacji i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być składane przedsiębiorcy w terminie, w pełni i jasno opisane, wkrótce po tym, jak konsument stwierdził wady.
 3. Reklamacje złożone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu na rozpatrzenie, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni z potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Reklamację dotyczącą produktu, usługi lub obsługi przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie konsumenta na stronie internetowej Stowarzyszenia Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/). Reklamacja zostanie wysłana zarówno do danego przedsiębiorcy, jak i do Stowarzyszenia Webshop Keurmerk.
 5. Jeśli przedsiębiorcy została udzielona ochrona prawna, ogłoszono upadłość lub rzeczywiście zakończył działalność gospodarczą przed rozpatrzeniem skargi przez komisję, Stowarzyszenie Webshop Keurmerk może odmówić rozpatrzenia skargi lub przerwać postępowanie. To samo dotyczy, jeśli sklep internetowy został zawieszony lub wykreślony przez Stowarzyszenie Webshop Keurmerk.
 6. Skarga jest rozpatrywana przez Stowarzyszenie Webshop Keurmerk tylko wtedy, gdy konsument najpierw przedstawił swoją skargę przedsiębiorcy w odpowiednim czasie.
 7. Skarga musi zostać złożona na piśmie do Stowarzyszenia Webshop Keurmerk w ciągu maksymalnie dwunastu miesięcy od dnia, w którym konsument zgłosił skargę przedsiębiorcy.
 8. Możliwe jest również zgłaszanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Artykuł 17 – Spory

 1. Na umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, ma zastosowanie wyłącznie prawo holenderskie. To samo dotyczy, jeśli konsument mieszka za granicą.
 2. Konwencja Wiedeńska o sprzedaży międzynarodowej towarów nie ma zastosowania.

 

Artykuł 18 – Dodatkowe lub odmienne postanowienia

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odmienne od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być na niekorzyść konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych.

Artykuł 19 – Zmiana ogólnych warunków Stowarzyszenia Webshop Keurmerk

 1. Stowarzyszenie Webshop Keurmerk nie zmieni niniejszych ogólnych warunków bez konsultacji z przedsiębiorcą.
 2. Zmiany w tych warunkach obowiązują tylko po ich odpowiednim opublikowaniu, przy czym w przypadku stosownych zmian podczas trwania oferty, najkorzystniejszy dla konsumenta przepis ma zastosowanie.

 

Adres Stowarzyszenia Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

 

Załącznik I: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(ten formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 • Do: [nazwa przedsiębiorcy]

[adres geograficzny przedsiębiorcy]
[numer faksu przedsiębiorcy, jeśli jest dostępny]

[adres e-mail lub adres elektroniczny przedsiębiorcy]

 • Ja/my* niniejszym informuję/informujemy*, że ja/my* odstępuję/odstępujemy* od umowy dotyczącej

sprzedaży następujących produktów: [wskazanie produktu]*
dostawy następującej treści cyfrowej: [wskazanie treści cyfrowej]*

świadczenia następującej usługi: [wskazanie usługi]*,

odstępuję/odstępujemy*

 • Zamówione dnia*/otrzymane dnia* [data zamówienia usług lub otrzymania produktów]

 

 • [Imię i nazwisko konsumenta(-ów)]

 

 • [Adres konsumenta(-ów)]

 

 • [Podpis konsumenta(-ów)] (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Niepotrzebne skreślić lub wypełnić odpowiednio.